سرور - Server

استفاده از کامپیوترهای شخصی موسوم به PC به جای سرور های مرکزی سالهاست در بین شرکت های کوچک و متوسط و حتی در بعضی مواقع بزرگ، به یک رویه تبدیل شده است. عدم توجه به تفاوت های بنیادی بین یک Server و یک کامپیوتر معمولی و تصور عدم نیاز به تخصیص بودجه اضافه برای تهیه یک Server علت اصلی این جایگزینی می گردد. عدم ارائه دلایل فنی مبنی بر ضرورت استفاده از سرور از طرف برخی مراکز غیر حرفه ای باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری برای خریداران می گردد. شرکت ریزموج شبکه برای مجموعه های تحت پوشش خود اقدام به راه اندازی Server های معتبر و متناسب با نیاز می نماید.